การจัดการการเรียนรู้

Just another WordPress.com weblog

คู่มือดับทุกข์(ต่อ)

4.  วิธีการฝึกสมาธินั้น ขอให้เข้าใจว่า  ท่านจะทำจิตให้สงบ ปราศจากความคิดนึกปรุงแต่งในเรื่องภายนอก ทุกอย่างชั่วระยะเวลาที่ทำสมาธินั้น  ท่านจะไม่ปรารถนาที่ จะพบเห็นรูป สี แสง เสียง สวรรค์นรก หรือเทวดาอินทร์พรหมที่ไหน เพราะสมาธิที่แท้จริงย่อมจะมีสิ่งเหล่านั้นอยู่ในจิตใจ  สมาธิที่แท้จะมีจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ และสงบเย็นเท่านั้น

5.  พอเริ่มทำสมาธิโดยปกติแล้วให้หลับตาพอสบายสำรวมจิตเข้านับที่ลมหายใจ ทั้งหายใจเข้าหายใจออกโดยอาจจะนับอย่างนี้ว่า  หายใจเข้านับ 1 หายใจออกนับ 2 อย่างนี้เรื่อยไป ทีแรกนับช้าๆ  เพื่อให้สติต่อเนื่องอยู่กับการนับนั้น แต่ต่อไปพอสติสงบเข้าที่แล้ว  มันก็จะหยุดนับของมันเอง

6.  หรือบางทีอาจจะกำหนดพุทโธก็ได้  หายใจเข้ากำหนดว่า พุท  หายใจออกกำหนดว่า โธ อย่างนี้ก็ได้ ไม่ขัดแย้งกันเลย  เพราะการนับอย่างนี้มันเป็นเพียงอุบายที่จะทำให้จิตหยุดคิดนึกปรุงแต่งเท่านั้น

ตุลาคม 13, 2007 Posted by | Uncategorized | 1 ความเห็น

คู่มือดับทุกข์

1. จงประพฤติ ศีล 5 ให้สมบูรณ์ ด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ทุกชนิด ไม่โขมยสิ่งของๆใคร ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่โกหกหลอกลวงใคร และไม่ดื่มหรือเสพสิ่งเสพติดมึนเมา

2. แบ่งเวลาในแต่ละวันให้พอเหมาะพอดีแก่สภาพชีวิตของตัวเอง  มีเวลาทำงานเพียงพอ มีเวลาพักผ่อนเพลินเพลินในตครอบครัวตามสมควร  สำหรับผู้ที่เป็นฆราวาสและมีเวลาฝึกสมาธิเพื่อทำจิตให้สงบ

3.  ในการฝึกสมาธินั้น ให้นั่งอย่างสงบสำรวมอย่าเคลื่อนไหวอวัยวะมือเท้า จะนั่งกับพื้น เอาชาทับขาข้างใดข้างหนึ่งก็ได้  หรือจะนั่งพับเพียบก็ได้ หรือจะนั่งบนเก้าอี้ตามสบายก็ได้ ไม่มีปัญหา

ตุลาคม 13, 2007 Posted by | Uncategorized | 1 ความเห็น

ลักษณะของครูไทยที่พึงประสงค์

ผลสรุปจากการวิจัยได้แสดงคุณลักษณะของครูที่ดีที่พึงปรารถนา 3 ด้านคือ

1. มีความรู้ดี ซึ่งได้แก่ ความรู้ในวิชาการทั่วไป ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่จะสอน ความรู้ในวิชาครู ความรู้ในหน้าที่และงานครูทุกประการ

2.มีทักษะในการสอนและการปฏิบัติงานครู เช่น อธิบายเก่ง สอนสนุก ใช้สื่อและอุปกรณ์เสมอ จัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศได้น่าเรียน เร้าพฤติกรรม ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการศึกษา จนนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง โดยใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นต้น

3.มีคุรุธรรมนิยม อันได้แก่ คุณธรรมของครู จริยธรรม และคตินิยมในความเป็นครู เช่น ภาคภูมิใจที่ได้เป็นครู มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครู รักการสอน พอใจที่ได้ทำประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตของศิษย์ ช่วยพัฒนาคนและสังคม ตลอดจนมีวิญญาณแห่งความเป็นครู  เป็นต้น

(อำไพ สุจริตกุล.2533:23-26)

ตุลาคม 12, 2006 Posted by | Uncategorized | ใส่ความเห็น

ฟังเพลง

   take me to your heart

ร้องโดย Michael Learns To Rock

ตุลาคม 12, 2006 Posted by | Uncategorized | ใส่ความเห็น

เพลง”ลืมไปหรือเปล่า”

ฟังเพลง ร้องโดย  SARA

กันยายน 27, 2006 Posted by | Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประโยชน์ของคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม

 aa

คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ดังนี้

1.ประโยชน์ตน

1) ทำให้ตนเองมีชีวิตที่สงบสุข

2) ทำให้ตนเองมีความเจริญรุ่งเริงในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน

3) ได้รับการยกย่องสรรเสริญเทดทูนบูชาจากบุคคลทั่วไป

4) ครอบครัวอบอุ่น มีความสุข ฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคง

2.ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

2.1 ประโยชน์ต่อสถาบัน เช่น

1) สถาบันครอบครัวของตนได้รับการยกย่องสรรเสริญจากบุคคลทั่วไป

2) สถาบันการศึกษาหรือสถาบันที่ประกอบอาชีพธุรกิจมีชื่อเสียงทำให้บุคคลอื่นศรัทธาเลื่อมใส

 3) สถาบันหรือหน่วยงานที่ตนเองสังกัดมีความเจริญก้าวหน้า ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะสมาชิกทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม

2.2ประโยชน์ต่อชุมชน เช่น

1) สังคมได้รับความสงบสุข เพราะทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม

2) สังคมได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพราะสมาชิกทุกคนต่ากระทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ

2.3 ประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง

1) สถาบันชาติ ศาสน์ กษัติริย์ มีความมั่นคง เพราะประชาชนมีความจงรักภักดีและเห็นความสำคัญของสถาบันดังกล่าวอย่างแท้จริง

2) ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติมีความมั่นคงถาวรเพราะทุกคนมีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ และเต็มใจยึดถือปฏิบัติตาม

กันยายน 27, 2006 Posted by | Uncategorized | ใส่ความเห็น

บรรยายธรรม(ใครเป็นผู้รู้แจ้งเรื่องกรรม)

เสียดายคนตายไม่ได้ฟัง

ฟังเสียงบรรยาย

กันยายน 26, 2006 Posted by | Uncategorized | ใส่ความเห็น

ฟังเพลง”Sofa”

รักยืนยง

กันยายน 26, 2006 Posted by | Uncategorized | ใส่ความเห็น

ฟังเพลง”Bovy”

เพื่อคนที่คิดถึง

กันยายน 25, 2006 Posted by | Uncategorized | ใส่ความเห็น

คุณสมบัติของผู้เป็นครู

1.ครูควรมีความเมตตากรุณาอย่างแท้จริง คือเมตตากรุณาโดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่คิดทวงคืนจากศิษย์กระทำอย่างไรไม่ขาดตอนและไม่ลดละ ทำเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องควรทำ ให้เพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ควรให้ ไม่ว่าจิตใจของครูในขณะนั้นจะเป็นอย่างไร บ่อของความเมตตากรุณาในใจของครูยังมั่นคงเต็มเปี่ยม พร้อมที่จะเผื่อแผ่ไหลหลั่งเจือจานลูกศิษย์ได้เสมอ

2.มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อศิษย์ตลอดชีวิต กัลยาณมิตรแปลตามตัวก็คือ เพื่อนที่ดี สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรับสั่งเสมอว่า ผู้ใดมีพระองค์ท่านเป็นกัลยาณมิตร ผู้นั้นจะมีชีวิตรอด ความรอดนั้นคือรอดจากความทุกข์รอดจากสิ่งที่เป็นปัญหา

   ไม่ว่าศิษย์จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ทำงานการมีตำแหน่งหน้าที่อย่างใด ครูก็ยังห่วงใยติดตามด้วยความหวังดี ไม่ว่าศิษย์จะเป็นอย่างไร จะไปประกอบอาชีพใด มีชีวิตหักเหอย่างไร  ถ้าได้ทราบว่าลูกศิษย์ไปตกอยู่ในอันตรายหรือตกอยู่ในความเขลา หรือกำลังคิดจะทำอะไรที่ผิด ครูซึ่งเป็นกัยาณมิตรของศิษย์ จะให้คำแนะนำ ตักเตือนว่ากล่าว  แต่หากลูกศิษย์ไปดี เจริญก้าวหน้า ทำตนเป็นประโยชน์แก่สังคม ครูก็อนุโมทนาชื่นชมยินดี แม้ลูกศิษย์จะไม่ทราบ แต่ครูก็ชื่นใจและมีสิทธิที่จะรู้สึกเช่นนั้นได้

อุบาสิกา คุณรัญจวน อิทรกำแหง(2547:13)

กันยายน 24, 2006 Posted by | Uncategorized | 2 ความเห็น