การจัดการการเรียนรู้

Just another WordPress.com weblog

ครูที่น่ารัก

การทำตัวเป็นที่รักต่อศิษย์และบุคคลทั่วไป การที่ครูจะเป็นที่รักแก่ศิษย์ได้ก็ควรตั้งตนอยู่ใน พรมวิหาร 4  คือ

1.มีเมตตา ปรารถนาดีต่อศิษย์ หาทางให้ศิษย์เป็นสุขและเจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านวิชาการและการดำเนินชีวิต คอยระวังไม่ให้ศิษย์ตกอยู่ในความประมาท เช่น เกียจคร้านในการเรียนหนังสือ เที่ยวเตร่เสเพล ศิษย์ที่ได้รับความเมตตาจากครูดังกล่าว ย่อมสำนึกในความดีของครู และเกิดความเคารพรักครูอย่างจริงใจ

2.มีกรุณา สงสารเอ็นดูศิษย์ อยากช่วยเหลือจากความทุกข์ ความไม่รู้

3.มีมุทิตา คือชื่นชมยินดีเมื่อศิษย์ได้ดี และยกย่องเชิดชูให้ปรากฎ เป็นการให้กำลังใจและช่วยเหลือให้เกิดความภูมิใจในตนเอง และพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของครูมากยิ่งขึ้น

4.มีอุเบกขา คือ วางตัวเป็นกลาง จิตใจที่ตั้งอยู่ในความยุติธรรม ไม่ลำเอียง ไม่ซ้ำเติมเมื่อมีการผิดพลาด

  sa

กันยายน 12, 2006 - Posted by | Uncategorized

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: